Stimati vizitator

STIMATE VIZITATOR! 

Bine a?i venit printe vizitatorii website-ului meu. Permite?i-mi ca s? v? prezint pe scurt activitatea mea. Incepând din 1991 lucrez în turism. La început am activat ca ghid pentru grupuri de excusioni?ti în Ungaria ?i în ??rile învecinate, iar din anul 2000 le ?i organizez. Incepând din 2001 sunt organizatorul taberelor de p?dure pentru elevi în dou? localit??i din Ungaria. Din anul 2004, în colaborare cu diferite birouri de turism, desf??or o activitate proprie ca întreprinz?tor particular, pe toat? aria turismului. Organizez excursii pentru clase de elevi, excursii de studiu, ?coli de p?dure, tabere de studiu pentru limbi str?ine pentru elevi, iar pentru adul?i excursii, itinerarii atât în ?ar?, cât ?i în str?in?tate. Pentru cei interesa?i în aventuri extrteme, recomand ture alpine ?i ture de ciclism în diferite ??ri europene , având o frumoas? ?i îndelungat? experien?? managerial? ?i organizatoric? în domeniu. Transmit - dup? op?iune - posibilit??i de cazare atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate vilegiaturi?tilor particulari, sau grupuri, dar m? preocup ?i de transmiterea autocarelor (cu num?r de locuri între 9-73) ale mai multori întreprinz?tori. Datorit? faptului c? excursiile sunt organizate în primul rând pentru turi?ti unguri, paginile web site-ului meu precum ?i descrieirea programelor se pot citi numai în limba maghiar?. Totu?i cei interesa?i pot ob?ine o imagine complex? despre exursiile organizate în ?ar?sau în str?in?tate, navigând liber pe paginile acestuia, bogat ilustrate cu fotografii. Dac? Dvs. vede?i posibilitatea unei colabor?ri în orice domeniu al turismului, ori dac? sunte?i interesat într-o c?l?torie în Ungaria (ca persoan? particular? sau grup), contacta?i-m? în e-mail. M? intereseaz? orice propunere bun? de afacere. 

V? urez o aventur? pl?cut? în continuare pe aceste pagini! 
In speran?a unei cooper?ri prospere, cu stim?:

László KOPÁRI