Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi tájékoztató

Tartalom

1.      Az adatkezel? személye és elérhet?ségei.
2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok.
3.      Meghatározások.
4.      Az adatkezelés elvei
5.      Az Istria 94 Tours  által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és id?tartama.
6.      Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
7.      Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba
8.      Az ügyfél hozzáférési jogai
9.      Az ügyfél helyesbítéshez való joga.
10.     Az ügyfél törléshez való joga.
11.     Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához.
12.     Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga.
13.     Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje.
14.     Panasz benyújtásához való jog.
15.     A jelen tájékoztató módosításai

1. Az adatkezel? személye és elérhet?ségei

Istria 94 Tours (székhely: 1066 Budapest Mozsár u 6. 01-19-684596) Kapcsolattartó: Straub Anikó, aniko@istria.hu,  20 9 215332; a továbbiakban: Istria 94-Tours jár el adatkezel?ként a jelenlegi, korábbi és leend? ügyféli személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet

3. Meghatározások

adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely m?velet vagy m?veletek összessége, így a gy?jtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ? hozzáférhet?vé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésér?l;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggy?z?désre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az [utazási iroda] termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdekl?d?k, illetve az [utazási irodával] utazási szerz?dést köt?k. 

4. Az adatkezelés elvei

Az [utazási iroda] megfelel? intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a)   jogszer?en és tisztességesen és megfelel? jogalapon kezelje (jogszer?ség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b)  csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból gy?jtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethet? módon;
(c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelel? és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d)  pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehet?ség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e)  olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehet?vé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történ? tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelel? technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f)  oly módon kell kezeli, hogy megfelel? technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel? biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen  elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. Az Istria 94-Tours által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és id?tartama

Az Istria 94-Tours a felsorolt adatkezelési célokból a következ? személyes adatokat kezeli ügyfélir?l:

 I. érdekl?dés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 1. név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél kés?bbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdekl?dés tárgya (pl: id?szak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdekl?désének pontosításához, annak megfelel?, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdekl?d? hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdekl?d? által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. hírlevélre feliratkozás

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím;

Az ügyfél kés?bbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdekl?dés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdekl?d? hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdekl?d? által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. egyedi ajánlatkérés

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél kés?bbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdekl?dés tárgya (pl: id?szak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdekl?désének pontosításához, annak megfelel?, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdekl?d? hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdekl?d? által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. utazási szerz?dés kötés

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél kés?bbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. a szerz?dés tárgya (pl: id?szak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerz?dés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerz?dés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhet?ségének biztosítása. Az adatkezelés id?tartama a szerz?dés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határid?).

V. repül?jegy, egyéb utazási jegy értékesítése

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél kés?bbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. a szerz?dés tárgya (pl: id?szak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerz?dés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerz?dés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhet?ségének biztosítása. Az adatkezelés id?tartama a szerz?dés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határid?).

VI. Profilalkotás

 1. az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

Az ügyfél beazonosításához és el?zetes hozzájárulása alapján készítend?, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdekl?d? által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Istria 94-Tours általában adatkezel?t?l adatkezel?ig alapon a következ? harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a)   az Istria 94-Tours cégcsoportján belül, beleértve az Istria 94-Tours anya- és leányvállalatait;
(b)   az Istria 94-Tours vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végz? szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
(c)   az utazási szerz?dés teljesítésében résztvev? harmadik felekkel (hotel, repül?társaság, stb.);
(d)   felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Istria 94-Tours által kezelt személyes adatok kezelésér?l (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok körér?l, az adatok továbbításáról, a kezelés id?tartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (e-mail, telefon, cím).

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lev? adatkezel?knek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerz?dés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az [utazási iroda] az utazót az utazási szerz?dés megkötését megel?z?en tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelel? védelme biztosított:

(a)    a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
(b)    a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelel?en jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
(c)    a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezel? vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelez? erej? és kikényszeríthet? kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelel? – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
(d)    a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezel? vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelez? erej? és kikényszeríthet? kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelel? garanciákat, ideértve az érintettek jogait illet?en is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerz?déses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Istria 94-Tours visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Istria 94-Tours köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Istria 94-Tours kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a)   a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b)   nem terjed ki az anonim adatokra;
(c)   nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)   magában foglalja az egyértelm?en az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az [utazási iroda] a kérelmez? ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Istria 94-Tours ésszer? díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerül? adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra;
(d)             magában foglalja az egyértelm?en az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az [utazási iroda] az ügyfél kérése alapján megfelel?en javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az [utazási iroda] az ügyfél személyes adatainak helyesbítésér?l tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Istria 94-Tours azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítésér?l, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Istria 94-Tours indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)          az Istria 94-Tours kezeli e személyes adatokat, és
(b)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c)          a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Istria 94-Tours a személyes adatokat kezeli.

Az [utazási iroda] indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)          az Istria 94-Tours kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f)           az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g)          nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az Istria 94-Tours indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h)          az adatkezelés az Istria 94-Tours vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i)           az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Istria 94-Tours kezeli a személyes adatait, és
(j)           az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszer? ok nem élvez els?bbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Istria 94-Tours indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m)        a törlés kötelez? a hatályos törvények értelmében, vagy
(n)          az ügyfél adatait az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások vonatkozásában gy?jtik.

Az Istria 94-Tours az ügyfél személyes adatainak törlésér?l tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Istria 94-Tours azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törlésér?l, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)             magában foglalja az egyértelm?en az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
 

Az [utazási iroda] korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az id?szakra, amely alatt ellen?rzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az [utazási iroda] korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Istria 94-Tours korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)          az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)          az [utazási irodának] már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)          az ügyfél az adatait jogi igény el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Istria 94-Tours korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és
 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszer? ok, amely nem élvez els?bbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Istria 94-Tours az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Istria 94-Tours azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényelne.

Ha az Istria 94-Tours korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)          az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c)           kezelheti a személyes adatokat jogi igényének el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Istria 94-Tours nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezel?t, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerz?dés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)             nem terjed ki az egyértelm?en az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Istria 94-Tours az ügyfelet a fentiek szerint megillet? jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határid?kön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határid?

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gy?jtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

14. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Istria 94-Tours azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezel?vel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság el?tt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következ?k: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

A jelen tájékoztató módosításai

Az Istria 94-Tours fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Istria 94-Tours adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.