Welcome

Witam na mojej stronie internetowej. Od 1991 roku dzia?am w zakresie turystyki. Poczštkowo pracowa?em jako przewodnik na W?grzech i w krajach sšsiadujšcych, od 2000 roku sam organizuj? grupy. W 2001 roku zaczš?em planowa? zielone szko?y w dwóch ró?nych lokalizacjach. Od 2004 roku wspó?pracowa?em z ró?nymi biurami podró?y, od 2008 natomiast, prowadz? w?asnš dzia?alnos?. Organizuj? wycieczki klasowe, objazdy naukowe, zielone szko?y, obozy j?zykowe, podró?e, zwiedzanie miast, zarówno na Wegrzech jak i za granicš. W ramach wakacji oferuj? zakwaterowanie nad brzegiem Adriatyku, g?ownie na terenie Chorwacji. W moim biurze istnieje mo?liwos? rezerwacji biletów lotniczych i zakupu polisy ubezpieczeniowej. Proponuj? te? wyprawy - wycieczki wysokogórskie. W ofercie mojej firmy dost?pne sš autobusy z doswiadczonymi kierowcami, te mniejsze (9 osób) i te wi?ksze (do 49 miejsc).
Zazwyczaj wykonuj? us?ugi dla klientów w?gierskich, do tej pory moja strona przeznaczona by?a tylko dla czytelnika w?gierskiego, obejrze? mo?na jednak wiele zdj?? z woja?y na terenie W?gier i za granicš.

Jesli sš Pa?stwo zainteresowani wspó?pracš w zakresie turystyki, bšd? te? chcieliby Pa?stwo odwiedzi? W?gry prosz? o kontakt e-mailowy. Jestem otwarty na propozycje. 
?ycze przyjemnego serfowania po mojej stronie, w nadziei na bliskš wspó?prac?. 

László KOPÁRI